รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
|
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/06/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 10,132
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.90
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/11/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,985
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,679,999,800 60.00
2. นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 70,400,100 2.51
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,993,501 2.43
4. นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ 54,121,000 1.93
5. นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ 48,800,000 1.74
6. นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 41,100,100 1.47
7. นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,400,000 1.44
8. นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 29,400,000 1.05
9. นาง สมรวล วิทูรปกรณ์ 20,000,000 0.71
10. น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ 15,904,600 0.57
11. สำนักงานประกันสังคม 15,663,800 0.56
12. น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์ 14,700,000 0.53