ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Eastern Polymer Group Public Company Limited
ชื่อย่อ : EPG
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000540
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพโพลีเมอร์และพลาสติก
Website : www.epg.co.th
ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น (ณ 15 มิถุนายน 2563)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 13,048 ล้านบาท (ณ 15 มิถุนายน 2563)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 10,383 ราย (ณ 15 มิถุนายน 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2563 (Record Date))
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย : 26.22%