คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
|

ปี 2563

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2563
  ขนาดไฟล์ : 174 KB.

ปี 2562

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
  ขนาดไฟล์ : 165 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2562
  ขนาดไฟล์ : 176 KB.

ปี 2561

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
  ขนาดไฟล์ : 176 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
  ขนาดไฟล์ : 184 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
  ขนาดไฟล์ : 185 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
  ขนาดไฟล์ : 68 KB.

ปี 2560

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
  ขนาดไฟล์ : 474 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
  ขนาดไฟล์ : 87 KB.

ปี 2559

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559
  ขนาดไฟล์ : 78 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
  ขนาดไฟล์ : 150 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
  ขนาดไฟล์ : 138 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
  ขนาดไฟล์ : 280 KB.

ปี 2558

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2558
  ขนาดไฟล์ : 420 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2558
  ขนาดไฟล์ : 73 KB.