นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
|
เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

  • 1) แจ้งผ่านช่องทาง จดหมาย ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
    ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือ
  • 2) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ
  • 3) แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส ที่ฝ่ายบุคคลกำหนดติดตั้งไว้

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน